Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Уповноважена особа

УКРАЇНА

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

Від 17 квітня 2020 р.

м.Пологи

№ 95

Про призначення Уповноваженої особи

та затвердження Положення про уповноважену особу

Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», з метою забезпечення організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, та підготовки і розміщення інших документів, інформації передбаченої цим Законом,

з о б о в’ я з у ю:

1. Призначити уповноваженою особою з 19.04.2020 року провідного спеціаліста (з публічних закупівель) відділу економічного розвитку ЗАЛОЗНУ Олену Андріївну.

2. Затвердити Положення про уповноважену особу (додається).

3. Розпорядження міського голови від 01.08.2016 № 106 «Про створення тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова Ю.КОНОВАЛЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

міського голови

від 17.04.2020 № 95

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи, а також її права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноваженою особою є посадова особа - працівник Пологівської міської ради (далі-замовник) визначений відповідальною особою за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа забезпечує від імені та в інтересах замовника планування і організацію закупівельної діяльності з метою задоволення потреб у товарах, роботах і послугах на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, розуміння аспектів участі та контролю в закупівлях відповідно до законодавства та підзаконних актах у сфері закупівель.

1.4. Уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель, оприлюднення інших документів, інформації згідно із Законом в інтересах замовника.

1.5. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі розпорядження міського голови у відповідності до норм трудового законодавства.

Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

2.2. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Для цілей цього Положення конфліктом інтересів вважається наявність приватного інтересу у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або можуть вплинути на результати цієї процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та/або наявність суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

2.3. У разі відсутності уповноваженої особи (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) особа, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи, призначається розпорядженням міського голови з урахуванням обмежень та фахових показників, визначених законодавством та цим Положенням.

2.4. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Проходження уповноваженою особою навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в мережі Інтернет, його періодичність визначається підзаконними нормативно-правовими актами, органу уповноваженого регулювати організацію таких навчань (підвищення кваліфікації)

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноважена особа повинна орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

- в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

- у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

- у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

2.5. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена особа вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни.

2.6. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- максимальна економія та ефективність;

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

- недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

-об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.7. Уповноважена особа:

- планує, складає, затверджує річний план закупівель та формує його в електронній системі закупівель;

- здійснює вибір процедури закупівлі;

- проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону;

- надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

- аналізує виконання договорів згідно із Законом;

- здійснює інші дії, передбачені Законом, розпорядчим рішенням замовника.

2.8. Уповноважена особа має право:

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

- проходити навчання з питань організації та здійснення закупівель;

- ініціювати залучення інших працівників замовника (для підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі, інших документів та інформації, за рішенням замовника уповноважена особа може залучати інших працівників замовника);

- ініціювати створення робочих груп (за розпорядженням міського голови може утворюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій).

У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та організовує її роботу. До складу робочої групи застосовуються вимоги абзацу другого частини сьомої статті 11 Закону.

Робоча група бере участь у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій, у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури, а рішення робочої групи має дорадчий характер.

- приймати рішення, узгоджувати проєкти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

- вимагати та отримувати від посадових осіб і структурних підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель;

- брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи;

- давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.9. Уповноважені особа зобов’язана:

- дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

- організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

- у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель/спрощених закупівель;

- оприлюднювати іншу інформацію, документи, передбачені Законом.

2.10. Уповноважена особа несе відповідальність:

- за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

- за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу;

- за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

Начальник відділу економічного розвитку                     А.ВОЛКОВИНСЬКА

До уваги громадян

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]